La FUNDACIÓ Iniciatives Solidàries amb CIF: G62393616 té com a finalitats fundacionals:

 

- Article 4.    Els objectius de la FUNDACIÓ, entre d’altres, són els següents:

- Article 4.1. Finalitats, promoure la Solidaritat:

               Primer, Promoure la Inserció.
               Segon, Crear eines d’intervenció.
               Tercer, Promoure la cultura.
               Quart, Difondre la Cooperació.
               Cinquè, Fomentar la solidaritat.
               Sisè, Fomentar la sensibilitat.
               Setè, Fomentar el treball en xarxa.

     

      

     

       

   

                   

 

- Article 4.2. Entenem per solidaritat,

        Primer, Els Drets Humans. Protegir, difondre i fomentar el respecte als Drets Humans mitjançant la intervenció social d’aquelles accions que ens portin a millorar la qualitat física i espiritual d’aquells grups humans que, d’una o altre manera, estiguin en una situació d’exclusió de la societat en aquest o en qualsevol altre país.